Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Sfi-peng till utbildningsanordnare Dir. 2020:138

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Syftet med en sådan ersättning ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.
• analysera hur en sfi-peng till utbildningsanordnare kan utformas, där
ersättningen baseras på uppnådda språkresultat och där individers olika förutsättningar och erfarenheter samt andra faktorer som påverkar studietiden beaktas,
• analysera i vilken mån och i så fall hur en sådan ersättning kan komma utbildningsanordnare till del vid elevers avbrott i studierna,
• analysera risker för att sfi-pengen utnyttjas felaktigt och identifiera lämpliga motåtgärder,
• analysera möjliga standardiserade och i förhållande till utbildningsanordnaren oberoende mätinstrument för värdering av inledande språknivå och uppnådda språkresultat och föreslå ett system för hur progressionen ska mätas som underlag för en sfi-peng, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Sfi-peng till utbildningsanordnare

    En särskild utredare ska föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Syftet med en sådan ersättning ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition