Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03) Dir. 2020:139

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommittédirektiv om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare (dir. 2020:7).

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 februari 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

    Förlängd tid för uppdraget.

  • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

    En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition