Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) 2021:1

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 december 2022.

Ladda ner:

Ändring i och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om att identifiera policyutmaningar och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (dir. 2018:85). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2021.

Enligt de tidigare beslutade direktiven ska kommitténs arbete i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem strategiska samverkansprogram och den fjärde industriella revolutionens teknologier. Direktiven anger vidare att kommittén inledningsvis ska fokusera på tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.

Regeringens strategiska samverkansprogram har ändrats såväl till antal som till inriktning efter det att kommittén tillsattes. De nu aktuella samverkans­programmen är kompetensförsörjning och livslångt lärande, näringslivets klimatomställning, hälsa och life science samt näringslivets digitala strukturomvandling. Kommitténs arbete ska framöver ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens nuvarande samverkansprogram och därför i huvudsak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Kommittén ska vidare verka för att samhället på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt tar tillvara de möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)

  Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 december 2022.

 • Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

  Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att hämma utvecklingen. Regeringens ambition är att det i hela Sverige ska finnas mycket goda förutsättningar för utveckling av nya och innovativa lösningar samt nya affärsmodeller. För att höja nyttogörandet och bättre ta tillvara potentialen som digitalisering och innovation för med sig inrättar regeringen en kommitté inriktad på tvärsektoriell policyutveckling.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Förnya taktiken i takt med tekniken

  Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en kommitté för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) lämnar nu sitt slutbetänkande och kommitténs uppdrag är därmed slutfört.

 • Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

  Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning1 som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet med våra överväganden och förslag är att bidra till ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...