Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) Dir. 2021:17

Publicerad

Utredningen uppdras också att efter samråd med Pensionsmyndigheten bestämma lokaliseringsort för nämndmyndigheten. Lokaliseringsorten ska vara utanför Stockholms län.

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs till den 31 december 2021.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett bättre premiepensionssystem

    En utredning har föreslagit regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen har också föreslagit en lag som reglerar en ny myndighet som ska upphandla fonder och förvalta fondtorget.

Lagrådsremiss

Proposition