Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14) Dir. 2021:27

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommitté­direktiv om ett utökat kunskaps­underlag om Rätts­medicinal­verkets metod för medicinsk ålders­bedöm­ning i asyl­processen (dir. 2020:64). Enligt utred­ningens direktiv skulle en första delredo­visning i den del av upp­draget som avser gransk­ning av metoden samt det aktuella veten­skapliga kunskaps­underlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskriv­ningen av frågan ur ett inter­nationellt perspektiv, lämnas senast den 11 juni 2021.

Tiden för del­redo­vis­ningen förlängs. Del­redo­visningen ska i stället lämnas senast den 29 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

    Förlängd tid för uppdraget

  • Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

    Regeringen tillsätter en oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar. En särskild utredare ska redogöra för det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för den metod för medicinsk åldersbedömning som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen och belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Vidare ska utredaren ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden och bedöma hur detta bör återspeglas i myndighetens utlåtanden. Syftet med uppdraget är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...