Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07) Dir. 2021:43

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 kommittédirektiv om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (dir. 2020:23). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition