Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggs­direktiv till Trygghets­bered­ningen (Ju 2020:09) Dir. 2021:62

Publicerad

Ändring i uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommitté­direktiv om en parla­men­tarisk trygghets­beredning (dir. 2020:32). Regeringen beslutade den 4 februari 2021 att ändra uppdraget på så sätt att del­redo­vis­ningen som skulle ha skett den 1 mars 2021 ska ske till­sammans med del­redo­vis­ningen den 31 oktober 2021 (dir. 2021:8). Trygghets­bered­ningen har därefter lämnat in en begäran om att ändra direk­tiven för utred­ningens uppdrag (Ju2021/01954).

Uppdraget ändras på så sätt att kom­mitténs uppdrag att bedöma sam­hällets förmåga att möta de kriminal­politiska utma­ningarna även ska omfatta över­gripande frågor om kompetens­behov hos Polis­myndig­heten och andra brotts­bekämpande myndig­heter. Upp­draget ändras vidare på så sätt att upp­draget att genom­föra en genom­lysning av hur ett modernt straff­system bör vara utfor­mat för att kunna bidra till de kriminal­politiska målen utgår.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slut­redo­visas senast den 31 oktober 2024. Årliga del­redo­vis­ningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik som ska bidra till att uppfylla de kriminal­politiska målen att minska brotts­ligheten och öka människors trygghet.

  • Vägar till ett tryggare samhälle

    Delbetänkande av Trygghetsberedningen.

Lagrådsremiss

Proposition