Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden Dir. 2021:66

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 3 december 2020 kommittédirektiv om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (dir. 2020:125). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 november 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
31 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition