Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet Dir. 2021:102

Publicerad

Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Ladda ner:

Tillgången till skjut­vapen och spräng­ämnen i sam­hället är oroväckande även utifrån ett terrorism­bekämpnings­perspektiv. Säkerhets­polisen har i en hem­ställan pekat på behovet av att kunna använda hus­rann­sakan i under­rättelse­verk­samhet under samma förut­sätt­ningar som gäller för preven­tiva tvångs­medel enligt den s.k. preventiv­lagen i syfte att bl.a. kunna avfärda attentats­planer.

En särskild utredare ges därför i uppdrag att över­väga flera frågor kopplade till möjlig­heterna att använda hem­liga tvångs­medel i preventivt syfte utanför en förunder­sökning.

Utredaren ska bl.a.

  • överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjligheter att använda preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk och lämna författ­nings­förslag,
  • överväga i vilken utsträck­ning det ska införas nya möjlig­heter för de brotts­bekäm­pande myndig­heterna att använda husrann­sakan för att förhindra allvarlig brotts­lighet och vid behov lämna författ­nings­förslag,
  • ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integri­teten bör stärkas och vid behov lämna sådana förslag, och
  • lämna förslag på de författ­nings­ändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Utredaren ska noga väga behovet av en effektiv brotts­bekämp­ning mot den enskildes rätt till skydd för grund­läggande fri- och rättigheter såsom den person­liga integriteten. Förslagen ska uppfylla högt ställda krav på rätts­säkerhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 februari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition