Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15) Dir. 2021:113

Publicerad

Förkortad tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att  förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Uppdraget skulle enligt direk­tiven redo­visas senast den 2 februari 2023.

Utrednings­tiden förkortas. Uppdraget ska i stället redo­visas redan den 14 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

    Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

    Förkortad tid för uppdraget

  • Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

    Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition