Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15) Dir. 2021:113

Publicerad

Förkortad tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att  förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Uppdraget skulle enligt direk­tiven redo­visas senast den 2 februari 2023.

Utrednings­tiden förkortas. Uppdraget ska i stället redo­visas redan den 14 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

  Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Utredaren fick bland annat i uppdrag att överväga i vilken utsträckning det ska införas utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel för att för­hindra all­varlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

  Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

  Förkortad tid för uppdraget

 • Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

  Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

  Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning, s.k. preven­tiva tvångs­medel, för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Lagrådsremiss

Proposition

Genväg