Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2022:32

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Syftet med utred­ningen är i huvud­sak att ta ställning till hur preven­tiva tvångs­medel ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarlig brotts­lighet som begås inom ramen för krimi­nella nätverk. Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven, även i uppdrag att ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet, förkortad inhämt­nings­lagen, bör utvidgas. Utredaren ska vidare ta ställning till hur besluts­ord­ningen bör se ut vid en eventuell utvidg­ning av inhämt­nings­lagens tillämpn­ings­område, och lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Enligt de ursprung­liga direktiven skulle upp­draget redo­visas senast den 2 februari 2023. Genom tilläggs­direktiv den 22 december 2021 förkorta­des utred­nings­tiden till den 14 oktober 2022 (dir. 2021:113). Utred­nings­tiden ligger fast för det ursprung­liga upp­draget som ska redo­visas i ett del­betänkande. De delar av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redovisas senast den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

    Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning, s.k. preven­tiva tvångs­medel, för att för­hindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk.

Lagrådsremiss

Proposition