Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) Dir. 2022:32

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 november 2021 kommitté­direktiv om preven­tiva tvångs­medel för att för­hindra allvarlig brotts­lighet (dir. 2021:102). Syftet med utred­ningen är i huvud­sak att ta ställning till hur preven­tiva tvångs­medel ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarlig brotts­lighet som begås inom ramen för krimi­nella nätverk. Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven, även i uppdrag att ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, tillämp­nings­området för lagen (2012:278) om inhämt­ning av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas under­rättelse­verksamhet, förkortad inhämt­nings­lagen, bör utvidgas. Utredaren ska vidare ta ställning till hur besluts­ord­ningen bör se ut vid en eventuell utvidg­ning av inhämt­nings­lagens tillämpn­ings­område, och lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Enligt de ursprung­liga direktiven skulle upp­draget redo­visas senast den 2 februari 2023. Genom tilläggs­direktiv den 22 december 2021 förkorta­des utred­nings­tiden till den 14 oktober 2022 (dir. 2021:113). Utred­nings­tiden ligger fast för det ursprung­liga upp­draget som ska redo­visas i ett del­betänkande. De delar av upp­draget som omfattas av dessa tilläggs­direktiv ska slut­redovisas senast den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

    Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

    Förkortad tid för uppdraget

  • Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

    Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition