Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv (Ju 2022:08) Dir. 2023:5

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommitté­direktiven Skärpta kontroller vid fastig­hets­förvärv (dir. 2022:93). I upp­draget ingår att ta ställning till hur en modern och effektiv förhands­prövning av förvärv av hyres­fastig­heter bör utformas.

Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även

  • redovisa för- och nackdelar med en förhands­prövning av förvärv av hyres­fastigheter, och
  • hämta in och redovisa till­gängliga uppgifter ur offent­liga register om i vilken utsträckning hyres­fastigheter missköts.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redo­visas senast den
1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Vem äger fastigheten

    Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att skärpa kontrollen vid överlåtelser av fastigheter. Syftet är att skydda bostadshyresgäster mot oseriösa överlåtelser av hyresfastigheter och hindra att den svenska fastighetsmarknaden utnyttjas för brottslighet, något som nu sker i icke oväsentlig utsträckning.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition