Tilläggsdirektiv till utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande

Publicerad

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiven Vattenfrågor vid planläggning och byggande (dir. 2021:92). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 juni 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 augusti 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition