Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Postfinansieringsutredningen Dir. 2023:7

Publicerad

Ladda ner:

Ändring i uppdraget
Regeringen beslutade den 1 oktober 2020 att ge en särskild utredare i
uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten (dir. 2020:101).

Uppdraget utvidgas nu. Utredaren ska bl.a.

 • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och juridiska personer att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot säkra elektroniska försändelser från myndigheter,
 • utreda hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas,
 • utreda om det finns behov av ett motsvarande undantag för vissa
  näringsidkare och juridiska personer, och hur detta i sådant fall bör
  utformas,
 • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för statliga
  myndigheter, kommuner och regioner att skicka säkra elektroniska
  försändelser till digitala brevlådor, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. De nya delarna av uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2024. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven ska lämnas senast den 31 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition