Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna och ändring i Arbetsförmedlingens registerlag Lagrådsremiss

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen omfattar ändringar och förtydliganden i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor.

Det föreslås att en enskild som medvetet eller av grov vårdslöshet låtit bli att anmäla till arbetslöshetskassan att förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning har ändrats ska uteslutas som medlem eller, om det finns särskilda skäl mot uteslutning, frånkännas rätt till ersättning.

När det gäller övriga förslag som rör uteslutning av en medlem från en arbetslöshetskassa och frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning syftar förslagen till att göra tillämpningen av åtgärderna mer enhetlig.

När det gäller statsbidrag syftar förslagen till att göra återkravshanteringen mer enhetlig. Här föreslås bland annat nya bestämmelser för vad som ska gälla i olika fall där statsbidrag för en arbetslöshetskassas kostnader för arbetslöshetsersättning betalats ut felaktigt till en arbetslöshetskassa, beroende på vem som orsakat en felaktig utbetalning av ersättning till en enskild.

I lagrådsremissen föreslås även en ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som innebär att alla känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen ska få behandlas i en databas, om de har lämnats i ett ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)