Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Ändringen innebär att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte gäller om en kontrollör har verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade för lagring till en anläggning för geologisk lagring av koldioxid.
Det föreslås också ändringar i 6 kap. miljöbalken för att tydliggöra genomförandet av artiklarna 5.2 och 9.1 i direktivet om planer och program (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 januari 2013.