Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Publicerad

Regeringen föreslår att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som regel ska upphöra för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med barn när utlänningens avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller en kort tid därefter.

Ladda ner:

För utlänningar som har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd senast när tidsfristen löper ut. Om inhibition beslutas eller ny prövning beviljas innan dess, upphör dock rätten till bistånd först efter en vecka från det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. För utlänningar som inte har ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft.

Om ett beslut om inhibition eller ny prövning fattas efter att rätten till bistånd upphört har utlänningen åter rätt till bistånd. Rätten upphör en vecka efter det att avvisnings- eller utvisningsbeslutet på nytt blir verkställbart.

Om det är uppenbart oskäligt ska rätten till bistånd inte upphöra.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förändringar av bestämmelserna om rätt till bistånd för asylsökande

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)