Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

Publicerad

Ladda ner:

Europaparlamentet och rådet antog den 26 november 2014 förordning(EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priipprodukter). Den 31 december 2016 ska EU-förordningen börja tillämpas.

EU-förordningen syftar till att öka insynen och öppenheten avseende paketerade investeringsprodukter som erbjuds icke-professionella investerare och där det belopp som ska betalas tillbaka till investerare kan fluktuera på grund av bl.a. resultatet av tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. Detta ska uppnås genom att utvecklare av Priip-produkter ska upprätta faktablad om sina produkter som ska tillhandahållas icke-professionella investerare.

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen som syftar till att införa de bestämmelser i svensk rätt som krävs med anledning av förordningen. I lagförslaget anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt EU-förordningen. I den nya lagen finns bl.a. bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och om skadeståndsskyldighet för Priip-produktutvecklare. Vidare föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya lagen och ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017. För fysiska och juridiska personer som omfattas av artikel 32 i EU-förordningen ska lagen tillämpas för första gången den 1 januari 2020.