Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Ladda ner:

En handräckning ska endast få begäras om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Pressmeddelande: Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Proposition (1 st)

  • En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

    I propositionen föreslås att Migrationsverket får rätt att begära handräckning från Polismyndigheten för att säkerställa att den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnar sin plats vid anläggningsboendet.

Riksdagsbeslut (1 st)