Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna kontrolluppgift om en sådan personaloption har utnyttjats för förvärv av andel.

Förslaget utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

I lagrådsremissen föreslås också förtydliganden i socialavgiftslagen och skatteförfarandelagen avseende skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift för före detta anställda.

I lagrådsremissen föreslås även att det i fastighetstaxeringslagen ska införas en bestämmelse om undertecknande av fastighetsdeklaration och påpekande med anledning av förslag till fastighetstaxering samt att uttrycket behörig ställföreträdare ska införas i lagen.

Ändringarna i fastighetstaxeringslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. I övrigt föreslås de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition