Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag

Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Ladda ner:

I den nya lagen finns de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar. I lagen finns även bestämmelser om överklagande av beslut.

I lagrådsremissen föreslås även en ny bestämmelse i försäkringsrörelselagen som krävs för att i svensk rätt fullt ut genomföra EU-direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Den nya bestämmelsen innehåller, som sin motsvarighet i Solvens II-direktivet, en begränsning när det gäller försäkringsföretags användning av en s.k. volatilitetsjustering vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretagen, får ett företag för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.