Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Publicerad

Ladda ner:

Samarbetet mellan myndigheterna på finansmarknadsområdet är en prioriterad fråga för regeringen. I lagrådsremissen lämnas de lagförslag som krävs för att vissa uppgifter som finansiella företag lämnar till Riksgäldskontoret vid tillämpning av lagen om insättningsgaranti och lagen om resolution i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

I Finansinspektionens uppdrag bör det ingå att, mot avgift och inom
ramen för full kostnadstäckning, på Riksgäldskontorets vägnar bearbeta och rapportera uppgifter som finansiella företag ska lämna till Riksgäldskontoret. Därför föreslås att

  • regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att vissa uppgifter ska lämnas till Finansinspektionen i stället för Riksgäldskontoret, och
  • det ska gälla sekretess i Finansinspektionens nya up dragsverksamhet.

I lagrådsremissen föreslås också vissa ändringar i lagen om betaltjänster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.