Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Promemoria: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges lantbruksuniversitet N2016/05317/SK

Publicerad

Ladda ner:

Sammanfattning

Kraven på hippolog-, lantmästar- respektive trädgårdsingenjörsexamen, som nu omfattar 120 högskolepoäng, föreslås öka med 60 högskolepoäng vilket motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier. Dessutom föreslås att omfattningen på agronomexamen, som nu omfattar 270 högskolepoäng, ökar med 30 högskolepoäng vilket motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier. Promemorian innehåller således förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för nämnda examina i bilagan till förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Även examensbeskrivningarnas mål föreslås justeras för hippolog-, lantmästar-, respektive trädgårdsingenjörsexamen och omfattningen på det självständiga arbetet (examensarbetet) föreslås vara minst 15 högskolepoäng. Hippolog-, lantmästar-, respektive trädgårdsingenjörsexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på grundnivå.

Agronomexamen föreslås vara en examen på avancerad nivå även fortsättningsvis. Både målen i nuvarande examensbeskrivning och omfattningen på det självständiga arbetet bedöms vara anpassade för en examen på avancerad nivå med en omfattning om 300 högskolepoäng, varför det inte föreslås några justeringar av examensbeskrivningen i dessa delar.

Förslagen är avsedda att höja kvaliteten på utbildningarna och ge de studenter som erhåller dessa yrkesexamina bättre förutsättningar att möta de krav som respektive yrkesverksamhet ställer.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 15 april 2019. De nya bestämmelserna föreslås tillämpas på utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av december 2020.