Proposition från Socialdepartementet

Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivå och administration, m.m. Prop. 1996/97:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen läggs, i enlighet med riksdagens tidigare fattade principbeslut om en enhetlig ersättningsnivå om 80 procent av förmånsgrundande inkomst, fram förslag till lagändringar inom sjukersättnings- och sjuklönesystemen samt i föräldraförsäkringen, havandeskapspenning, närståendepenning och statligt personskadeskydd.