Proposition från Kulturdepartementet

Standarder för sändning av TV-signaler, m.m. Prop. 1997/98:34

Publicerad Uppdaterad

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om standarder för sändning av TV-signaler.

Ladda ner:

Den nya lagen införs för att genomföra ett EG-direktiv om tillämpning av standarder för sändning av TV-signaler.

Den föreslagna lagen föreskriver att TV-program skall sändas med användning av vissa sändningsstandarder och att TV-mottagare skall utrustas på visst sätt.

Vidare uppställs krav på utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter i dessa avseenden. Det föreslås att den näringsidkare som bryter mot lagens bestämmelser eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall vid vite kunna föreläggas att följa bestämmelserna.

Det föreslås också att regeringen skall få bestämma vilka myndigheter som skall utöva tillsyn över att lagen följs. I propositionen föreslås vidare ändringar i kategorierna av kulturföremål som kan återlämnas enligt bestämmelserna i 6 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 1998.