Proposition från Justitiedepartementet

Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen Prop. 1997/98:173

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning ska föras över till Statens invandrarverk. Beslut av en polismyndighet om avvisning samt dom eller beslut om utvisning på grund av brott enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen ska dock även fortsättningsvis verkställas av polismyndighet. Behovet av tillgång till polisiär kompetens tillgodoses genom att Statens invandrarverk ges möjlighet att överlämna ärenden till Polisen för genomförande av verkställighet. Ärenden får överlämnas när polisens insats är nödvändig på grund av att utlänningen håller sig undan och inte kan anträffas utan hjälp av polis eller när det på goda grunder kan antas att utlänningen inte kommer att lämna landet självmant och att tillgång till tvångsmedel behövs. Målet är att beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas under värdiga former. Invandrarverket bör ges möjlighet att tillsammans med de humanitära frivilligorganisationerna och andra internationella organisationer, t.ex. Internationella migrationsorganisationen, utveckla formerna för ett samarbete om återvändande. Integrerade åtgärdsprogram för de som återvänder självmant bör eftersträvas, med insatser under utlänningens vistelse i Sverige, under utresan och i vissa fall även under en tid efter ankomsten till hemlandet. I de fall den avvisade eller utvisade medverkar vid verkställigheten och självmant lämnar landet bör Invandrarverket arrangera resan. I ärenden som överlämnats av Invandrarverket till polismyndighet bör utresorna även fortsättningsvis organiseras av Kriminalvårdens transporttjänst. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.