Proposition från Kulturdepartementet

Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål Prop. 1998/99:114

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslår regeringen övergripande mål för arbetet för kulturmiljön. Genom målen förtydligas bland annat vikten av att olika sektorer i samhället samverkar till gagn för en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av kultur- och naturmiljön.

Ladda ner:

Vidare framhålls kulturarvets betydelse för den demokratiska utvecklingen samt vikten av samarbete över nationsgränserna m.m.

I propositionen görs även en sammanfattning av de senaste årens utveckling av kulturmiljöfrågorna inom andra politikområden samt i det internationella samarbetet.

Regeringen föreslår vidare att länsstyrelsen även under ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring skall kunna meddela beslut om anmälningsskyldighet. Vidare föreslås att beslut om fornminnen i huvudsak skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och att länsstyrelsens möjligheter att besluta om förelägganden utökas när det gäller byggnadsminnen.

Ett skydd för ortnamn föreslås, vilket innebär att god ortnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som det skall krävas tillstånd för att få föra ut ur landet.

Det föreslås också att regeringen skall besluta om vad som skall krävas av ansökningarnas innehåll och handläggningen av dessa. Fideikommissnämnden föreslås få något utökade befogenheter.

Slutligen lämnas förslag som innebär att samlingar skall kunna tillskjutas ett fideikommissaktiebolag utan reavinstbeskattning och att ett sådant bolag reavinstbeskattas när det avyttrar fastigheter eller samlingar samt att aktieägaren reavinstbeskattas när denne säljer aktier.