Proposition från Kulturdepartementet

Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. Prop. 1998/99:124

Publicerad Uppdaterad

I propositionen behandlas vissa frågor som har aktualiserats till följd av beslutet om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan från och med år 2000. Det gäller frågor om statligt stöd till trossamfunden, om samfundens medverkan inom totalförsvaret samt om följdändringar i lagstiftningen med anledning av statkyrkareformen.

Ladda ner:

Stöd till trossamfund skall kunna lämnas som statsbidrag och statlig avgiftshjälp till registrerade trossamfund. Målet för stödet skall vara att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Stöd skall endast få lämnas till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar och som är stabila och har egen livskraft.

Enligt regeringens bedömning bör större delen av statsbidraget ges i form av organisationsbidrag. Regeringen skall bestämma vilka trossamfund som kan få bidrag av staten.

Om ett samfund får avgiftshjälp skall detta beaktas vid fördelningen av statsbidraget. Enligt regeringens bedömning är det angeläget att trossamfundens kunskaper och insatser uppmärksammas och tas till vara inom totalförsvaret även i framtiden. Svenska kyrkans skyldigheter att vidta beredskapsförberedelser i fråga om begravningsverksamheten och förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena föreslås vara offentligrättsligt reglerade även efter relationsändringen.

Beredskapsplaneringen av trossamfundens verksamhet i övrigt skall inte regleras offentligrättsligt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.