Proposition från Utbildningsdepartementet

Ett reformerat studiestödssystem Prop. 1999/2000:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen läggs förslag om ett reformerat studiestödssystem som innebär att de nuvarande studiestödsformerna studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd (svux) och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) ersätts av ett nytt samordnat studiemedelssystem fr.o.m. den 1 juli 2001. Förslaget bygger i huvudsak på studiestödsutredningens förslag i betänkandet Sammanhållet studiestöd (SOU 1996:90). Det nya systemet innehåller samma totalbelopp som de nuvarande studiemedlen. Det skall dock finnas möjlighet att få tilläggslån i vissa situationer. Den generella bidragsnivån höjs från nuvarande 27,8 % till 34,5 % av totalbeloppet. En högre bidragsnivå på 82 % införs för särskilt prioriterade studerandegrupper. Fribeloppet vid prövning mot inkomst höjs för ett år räknat till 2,5 prisbasbelopp dvs. till 91 000 kr i nuvarande prisnivå.