Proposition från Justitiedepartementet

Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39

Publicerad · Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till en ny författningsreglering som gäller registrering av fastigheter. Förslagen är föranledda av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) och den nya personuppgiftslagen (1998:204).

Ladda ner:

I propositionen föreslås att de nuvarande inskrivnings- och fastighetsregistren i fortsättningen skall ingå som skilda delar, inskrivningsdelen och allmänna delen, i ett gemensamt fastighetsregister. Det nya fastighetsregistret skall också innehålla en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsuppgiftsdel.

De från integritetssynpunkt viktiga yttre ramarna för det nya fastighetsregistret skall enligt förslaget slås fast i en ny lag. I lagen skall fastighetsregistrets yttre ramar anges och registrets ändamål preciseras. Fastighetsregistrets primära syfte skall vara att ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I lagen skall det också anges vilka begränsningar för användningen av uppgifter från registret som är nödvändiga av integritets- och säkerhetsskäl.

Propositionen innehåller vidare förslag till ändrad lydelse av bestämmelserna om inskrivning i 19 kap. jordabalken. Översynen av förfarandereglerna är främst en följd av införandet av den nya lagen om domstolsärenden. Också de överklagandebestämmelser som tillämpas på inskrivningsområdet har moderniserats.

Vidare föreslås att kronans jordebok inte längre skall föras. Det föreslås också att vissa bestämmelser om härads- och skogsallmänningar ändras.
Slutligen föreslås att ett flertal äldre fastighetsrättsliga lagar som har förlorat praktisk betydelse skall upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2000.