Proposition från Socialdepartementet

Indirekt tobaksreklam m.m. Prop. 1999/2000:111

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i tobakslagen (1993:581). Dessa lagändringar genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av den 6 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juli 2001.