Proposition från Utbildningsdepartementet

Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 1999/2000:123

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt ändringar i skollagen (1985:1100) och i lagen (1998:620) om belastningsregister. Propositionen innehåller förslag för att öka skyddet för barn mot att personer som dömts för vissa brott anställs i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Propositionen innehåller följande förslag och bedömningar. - Registerkontroll skall göras av personal som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Med skola avses förskoleklassen, grundskolan samt motsvarande skolformer. - Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Arbetsgivaren avgör själv om en person med anteckning i ett registerutdrag skall anställas. - Någon skillnad skall inte göras mellan verksamheter som drivs i offentlig regi och sådana som drivs av enskilda. - Registerkontrollen skall ske genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag ur belastningsregistret. Endast den sökande som erbjuds anställning skall lämna registerutdrag till arbetsgivaren. - Uppgifter om brott i registerutdraget bör begränsas till att omfatta sexualbrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.