Ersättning för trafikskador utomlands prop. 2001/02:133