Proposition från Kulturdepartementet

Demokrati för det nya seklet Prop. 2001/02:80

Publicerad Uppdaterad

I propositionen anger regeringen en långsiktig strategi för att värna och fördjupa folkstyrelsen. I detta syfte presenteras ett antal mål och handlingslinjer för demokratipolitiken.

Ladda ner:

Utgångspunkten är att det medborgerliga deltagandet skall öka och ett demokratiskt samhälle främjas.

Dessutom föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900),
skollagen (1985:1100) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Ändringarna innebär bland annat att fullmäktige får besluta att
medborgarna får väcka förslag i fullmäktige (medborgarförslag), att
arbetsvillkoren för förtroendevalda i kommuner och landsting förbättras
och att möjligheterna till brukarinflytande stärks, samt att allmänheten
skall ha möjlighet till insyn i privatägda företag som bedriver kommunal
verksamhet på entreprenad och i verksamheten i fristående skolor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.