Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning ID-nummer: Prop. 2001/02:143