Proposition från Justitiedepartementet

Verkställighet av utländska domar på privaträttens område Prop. 2001/02:146

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till gemenskapsrättsakter och internationella instrument som reglerar domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av utländska avgöranden på privaträttens område. Den nya lagen föranleds av att Europeiska unionens råd den 22 december 2000 antog Bryssel I-förordningen. Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2002 och innebär enhetliga regler inom EU på privaträttens område rörande domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar. Bryssel I-förordningen blev direkt tillämplig i Sverige när den trädde i kraft, men den kräver vissa kompletterande regler. Detta gäller framför allt handläggningen vid exekvaturförfarandet, som innebär att en part kan få fastställt att en dom som har meddelats i en medlemsstat får verkställas i en annan medlemsstat. Den föreslagna lagen reglerar främst handläggningen vid svenska exekvaturdomstolar och hur verkställighet av utländska avgöranden ska ske. Den innehåller kompletterande bestämmelser till Bryssel- och Luganokonventionerna och till Bryssel I-förordningen. Lagen kommer att kunna vara tillämplig på ytterligare gemenskapsrättsakter och internationella instrument. Den nya lagen medför ändringar av de lagar som gäller för Bryssel- och Luganokonventionerna och vissa andra följdändringar. Lagförslagen resulterar i en mer enhetlig och överskådlig reglering av handläggningsbestämmelserna och gör att en splittrad lagstiftning undviks. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.