Proposition från Socialdepartementet

Barn i väpnade konflikter - Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter Prop. 2001/02:178

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det av Förenta nationernas generalförsamling den 25 maj 2000 antagna fakultativa protokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter om barns indragning i väpnade konflikter. Regeringen redovisar också sin bedömning av vilka lagändringar som protokollet föranleder. Några förslag till lagändringar läggs dock inte fram i denna proposition, utan regeringen avser att återkomma till riksdagen med sådana förslag vid ett senare tillfälle.