Proposition från Finansdepartementet

Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter Prop. 2003/04:16

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen om avdrag för reparationer och underhåll på näringsfastigheter. Regeringen vill göra en lagändring så att det klart uttrycks att utgifter för reparation och underhåll av byggnader och markanläggningar får dras av omedelbart i inkomstslaget näringsverksamhet, även om utgifterna har fördelats på flera år i räkenskaperna. Beträffande byggnader ska det även gälla för utgifter som omfattas av det utvidgade reparationsavdraget. För företagen är lagändringarna positiva eftersom de ges en valmöjlighet till omedelbart avdrag för dessa slags utgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas retroaktivt från och med 2002 års taxering. Riksdagen sade ja till regeringens förslag den 4 december 2003.