Proposition från Socialdepartementet

Rökfria serveringsmiljöer Prop. 2003/04:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i tobakslagen (1993:581). Förslagen innebär att det införs rökförbud i restauranger och på andra serveringsställen. Det skall dock vara möjligt att inrätta rökrum. Dessa får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om rökrummens utformning och ventilation. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2005.