Proposition från Finansdepartementet

Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag Prop. 2003/04:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i propositionen är en del av regeringens arbete för att trygga försäkringstagarnas intressen och bygger på den särskilda granskning som Finansinspektionen företog på regeringens uppdrag våren 2003. Det förslås att flertalet av styrelseledamöterna i icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag och i ömsesidiga försäkringsbolag varken ska vara anställda eller styrelseledamöter i något bolag inom samma företagsgrupp. Åtgärderna ska stärka styrelsens oberoende i förhållande till ledande befattningshavare i försäkringsbolagen. I icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag som ingår i en företagsgrupp finns alltid en risk att kostnader och intäkter fördelas på ett otillbörligt sätt. För att minimera den risken föreslås som huvudregel att enbart styrelseledamöter som inte har någon koppling till övriga bolag i gruppen får handlägga en sådan fråga. Genom förslag i propositionen renodlas den roll som försäkringstagarnas ledamot ska ha i bolagets styrelse (försäkringstagarrepresentanten). Detta sker genom att kravet om en sådan representant begränsas till icke-vinstutdelande försäkringsaktiebolag samt genom att möjligheten för Finansinspektionen att utse representanten avskaffas. Vidare förstärks försäkringstagarnas ställning i icke-vinstutdelande försäkringsbolag genom att styrelsen och bolagsstämman ska ha en rättslig skyldighet att se till att de försäkringstagare som bidrar med riskkapital inte tillfogas otillbörliga nackdelar till andra intressegruppers fördel. Det föreslås också att försäkringsbolagen ska ge information om placeringsriktlinjer för samtliga tillgångar och ta fram riktlinjer för hantering av intressekonflikter samt att Finansinspektionen får skärpta sanktionsmöjligheter. Avslutningsvis föreslås att lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska omfatta traditionella livförsäkringar och att det bör skapas förutsättningar för att Allmänna reklamationsnämnden under 2004 ska kunna återuppta prövningen av vissa försäkringsärenden. De som berörs av de nya reglerna är försäkringstagare, försäkringsbolag, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, kreditinstitut, Finansinspektionen och Allmänna reklamationsnämnden. Riksdagen har beslutat enligt regeringens förslag och reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004. Du kan vända dig till Finansinspektionen, Allmänna reklamationsnämnden eller ditt försäkringsbolag för mer information om de nya reglerna.