Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2003/04:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det vid beräkning av bostadsbidrag skall bortses från sådana tillgångar som ett barn fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller visst individuellt pensionssparande. En förutsättning härför är dock att barnet har förvärvat egendomen av annan än barnets förmyndare och att förvärvet är förenat med villkor som dels innebär att förmyndaren är skild från förmögenhetens förvaltning, utan bestämmanderätt för denne, dels anger vem som i stället skall utöva den. Vidare föreslås i propositionen ändringar av vissa bestämmelser avseende underhållsstöd. Regeringen föreslår att det skall bli möjligt för en studerande att ansöka om förlängt underhållsstöd även om han eller hon inte har fyllt 18 år. Det föreslås även att en särskild bestämmelse om behörig försäkringskassa införs, för de fall där det råder sekretess för boförälderns eller barnets folkbokföringsuppgifter. Vidare föreslår regeringen att möjligheten till utmätning av lön för en fordran på återbetalningsbelopp som avser nästkommande månad tas bort. I propositionen föreslås också att fordringar avseende återbetalningsskyldighet för underhållsstöd skall ha samma företräde vid löneutmätning som andra statliga fordringar. Slutligen föreslås i propositionen vissa ändringar av rättelsekaraktär.