Proposition från Finansdepartementet

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (ROT-avdrag) Prop. 2003/04:163

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus. Skattereduktionen skall på vissa villkor kunna ges till fastighetsägare och innehavare av privatbostadsrätter. Skattereduktionen uppgår till 30 procent av ett underlag som består av utgifter för byggnadsarbete. Med byggnadsarbete avses reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadshus. För småhus kan skattereduktionen uppgå till högst 10 500 kronor och för en privatbostadsrätt till högst 5 000 kronor. För hyreshus kan skattereduktion uppgå till det högsta av 20 000 kronor eller tre gånger fastighetsskatten för bostadsdelen för kalenderåret 2004. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2004 och tillämpas retroaktivt på byggnadsarbeten som utförs under tiden den 15 april 2004 30 juni 2005. Den 20 oktober 2004 beslutade riksdagen enligt regeringens förslag.