Proposition från Justitiedepartementet

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Prop. 2004/05:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas frågor om fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer, så kallade herrelösa fastigheter. Syftet med de förslag som lämnas är dels att skapa regler för hantering av herrelösa fastigheter, dels att motverka uppkomsten av dem. Propositionen innehåller ett förslag om att god man ska kunna utses för upplösta juridiska personer i mål och ärenden om expropriation. Genom förslaget blir det möjligt att expropriera herrelösa fastigheter. Motsvarande ordning kommer även att gälla för inlösen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att det blir möjligt att definitivt ta hand om fastigheter som blivit herrelösa. Det föreslås också en regel som innebär att konkursförvaltare, som lägger ut av egna medel för att försöka sälja fastigheter, i sista hand ska få sina utlägg ersatta av staten. Förslaget avser att motverka att konkursförvaltare avstår från att försöka sälja fast egendom på grund av risken att inte ersättas för utlägg. I propositionen behandlas också frågan om ansvar för konkurskostnader när en konkurs upphävs av högre rätt. Det föreslås att den borgenär som ansökt om konkurs i vissa fall ska svara för konkurskostnaderna när konkursen upphävs av högre rätt. Detta ska gälla när konkursbeslutet inte kan anses bero på omständigheter gäldenären svarar för. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2005.