Proposition från Justitiedepartementet

Ökad säkerhet i pass m.m. Prop. 2004/05:119

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i reglerna för svenska pass. I syfte att höja säkerheten i pass föreslås att svenska pass ska förses med så kallade biometriska uppgifter som kan utgöra underlag för datorstödd jämförelse och identifiering. Det biometriska underlaget ska bestå av en ansiktsbild i digitalt format, som lagras i passet i komprimerad form på ett lagringsmedium. Vidare föreslås att giltighetstiden för vanligt pass begränsas till fem år. I propositionen föreslås också att personer, som avtjänar fängelsestraff om minst ett år eller genomgår sluten ungdomsvård om minst ett år, inte ska kunna få ett nytt pass. Det föreslås dessutom att pass ska återkallas i dessa fall. Detsamma ska gälla den som överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Dessutom ska det enligt förslaget bli möjligt att i vissa fall hindra den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller genomgår sluten ungdomsvård att disponera sitt pass under t.ex. permissioner. Därutöver föreslås bl.a. en skyldighet för den som förfogar över pass, utan att vara passinnehavare i passlagens mening, att överlämna ett återkallat pass till passmyndigheten. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2005.