Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m. Prop. 2004/05:134

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen lämnar i propositionen förslag till vissa lagstiftningsåtgärder som ska bidra till att genomföra det s.k. flygarbetstidsdirektivet. Flygarbetstidsdirektivets formella namn är rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA). I många hänseenden är direktivets bestämmelser redan genomförda på olika sätt i svensk rätt. Det som återstår att reglera för flygpersonal gäller minimiregler om årsarbetstiden, och minimiregler om lediga dagar per kalendermånad och kalenderår. Dessutom återstår att reglera frågan om rätten till regelbundna och kostnadsfria hälsoundersökningar. Detta bör dock kunna ske på myndighetsnivå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.