Proposition från Justitiedepartementet

Assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2004/05:137

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att assisterad befruktning med donerade spermier enligt lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen ska få utföras också beträffande en kvinna som är partner eller sambo med en annan kvinna. Partnern eller sambon ska - tillsammans med den befruktade kvinnan - anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen och att det är sannolikt att barnet har avlats genom den. Föräldraskapet ska fastställas genom bekräftelse eller dom. Föräldraskapet ska inte gälla barn som kommer till genom assisterad befruktning utanför tillämpningen av 1984 och 1988 års lagar, t.ex. genom insemination i egen regi eller utomlands. I dessa fall ska alltså - liksom hittills - faderskapet fastställas. Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar finns, kan ett gemensamt föräldraskap för det lesbiska paret då åstadkommas genom adoption. I propositionen föreslås också att bestämmelserna om fastställande av faderskap genom dom anpassas till DNA-tekniken. Faderskapet för en man ska kunna fastställas av domstol om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far. Det ska alltså inte behöva bevisas att han har haft samlag med barnets mor. Faderskapet ska dock inte kunna fastställas för män som är spermagivare enligt 1984 och 1988 års lagar. Slutligen föreslås att det i vissa bestämmelser om sambor i föräldrabalken, ärvdabalken och jordabalken tydliggörs att även sambor av samma kön omfattas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.