Proposition från Näringsdepartementet

Kungörande av vissa trafikföreskrifter Prop. 2004/05:87

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har för avsikt att föreskriva att föreskrifter för lokal trafikreglering ska kungöras i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I databasen ska även kommunala föreskrifter för lokal trafikreglering kungöras. Härigenom kommer samtliga föreskrifter om lokal trafikreglering att samlas på samma ställe. För att kunna göra detta föreslås i propositionen att bemyndigandet för regeringen i 2 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar att föreskriva att länsstyrelsens eller annan lokal statlig myndighets författningar inte behöver kungöras i författningssamling ska utökas. Vidare föreslås att bemyndigandet för regeringen i den nämnda paragrafen att föreskriva att författningar som beslutats av centrala myndigheter under regeringen inte behöver kungöras i författningssamling ska utvidgas till att gälla även föreskrifter om bärighetsklasser för vägar. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.