Proposition från Näringsdepartementet

Genomförande av transparensdirektivet Prop. 2004/05:140

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till lagstiftning för genomförande av EG-kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstaterna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet, senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG; det s.k. transparensdirektivet. Direktivet uppställer tre olika redovisningskrav som ska underlätta kommissionens tillämpning av EG-fördragets konkurrensregler, främst de som gäller statligt stöd till näringslivet. Dessa krav föreslås bli genomförda i svensk rätt genom en särskild lag, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Konkurrensverket föreslås få en tillsynsroll och ska kunna genomdriva de nya redovisnings- och rapporteringskraven genom ålägganden som kan förenas med vite. Lagförslaget omfattar slutligen äldre föreskrifter i direktivet om årlig ekonomisk rapportering till kommissionen om större offentliga tillverkningsföretag. I denna del har direktivet hittills fullgjorts genom rapportering av regeringen efter insamling av information i enskilda fall. Nu föreslås att rapporteringen regleras i lag och att uppgiften läggs på Konkurrensverket. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2005.