Proposition från Finansdepartementet

Prospekt Prop. 2004/05:158

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i propositionen syftar till att stärka skyddet för investerare och underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EES. De nya bestämmelserna behövs för att genomföra EU:s direktiv om prospekt från november 2003. Prospekt är ett offentligt dokument med finansiell information som en utgivare tillhandahåller potentiella investerare när till exempel aktier och obligationer erbjuds till allmänheten. Direktivet innebär en ökad harmonisering av reglerna kring prospekt. Finansinspektionen utses till behörig myndighet och får vissa utökade befogenheter för att utöva sin tillsyn. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.