Proposition från Finansdepartementet

Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken Prop. 2004/2005:159

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sedan 1996 finns en försökslag som ger kommunala trafikföretag möjlighet att driva kollektivtrafik utanför den egna kommunen eller landstiget. Regeringen föreslår att denna försökslag permanentas. Ett kommunalt trafikföretag får med stöd av den nya lagen bedriva tidtabellbunden lokal och regional kollektivtrafik med buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvagn. Uppdragsverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Redovisningskraven i försökslagen utvidgas och preciseras i den nya lagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.